A La Leche Liga Magyarország Egyesület

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

 

 1. Az Egyesület neve és székhelye
 2. Az Egyesület neve: La Leche Liga Magyarország Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). A „La Leche Liga” név nemzetközi szerzői jogvédelem alatt áll.
 3. Az Egyesület székhelye: 1163 Budapest, Albán u. 27.

3.

 

 1. Az Egyesület célja
 2. Az Egyesület célja,
 • hogy bátorítást, támogatást, megfelelő információkat és gyakorlati segítséget nyújtson azoknak az édesanyáknak, akik szoptatni kívánják gyermeküket;
 • hogy felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy az anyák megtanítsák egymást arra, miként érzékelhetik és elégíthetik ki gyermekeik szükségleteit;
 • hogy segítse az anyákat anyai szerepük elfogadásában és a szoptatás útján megvalósuló anyai gondoskodás fontosságának felismerésében.
 • hogy az apáknak segítséget adjon az apai szerepükben való megerősödéshez és az anyáknak nyújtott támogatásukhoz, hogy ezáltal olyan szoros kapcsolat fejlődjék ki, amely a családot és az egész társadalmat is alapjaiban erősíti;
 • hogy kiegészítse az orvosok és a többi egészségvédő szakember tevékenységét;
 • hogy hirdesse a szoptatásnak – mint a csecsemőtáplálás biológiai módjának egyedülálló szerepét az anya és a gyermek testi-lelki jóllétének biztosításában;
 • hogy összegyűjtse és terjessze a szoptatással és laktációval kapcsolatos érvényes kutatási eredményeket és tudományos tényeket;
 • hogy tapasztalatait és ismereteit megossza valamennyi érdekelt szakemberrel;
 • hogy részt vegyen minden olyan – akár más egyesületekkel, szervezetekkel vagy testületekkel közös – feladatban, amely a szoptató anyák támogatásának, a szoptatással kapcsolatos helyes ismeretek terjesztésének és a szoptatási arány növelésének érdekében történik.
 1. Az Egyesületet nem gyógyászati közellátási tevékenység folytatására szervezték. Sem tagjai, sem vezetője nem jogosultak orvosi tanácsot adni, amikor az Egyesület nevében vagy képviseletében járnak el.
 2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 

III. A La Leche Liga filozófiája

A La Leche Liga filozófiája a következőkben foglalható össze:

 1. A szoptatással megvalósult anyai gondoskodás az a mód, amely a csecsemő szükségleteit a legtermészetesebben és leghatékonyabban érti meg és elégíti ki.
 2. Az anyának és a csecsemőnek minél előbb és minél többet együtt kell lennie, hogy szoros kapcsolatukat és az elegendő tejellátást megalapozzák.
 3. Az első években a gyermek számára az édesanyjával való intenzív együttlét olyan alapvető szükséglet, mint a táplálék.
 4. Az anyatej a legkiválóbb csecsemőtáplálék.
 5. Az egészséges, időre született csecsemő számára mindaddig az anyatej az egyetlen szükséges táplálék, amíg — kb. fél évvel a születést követően — a baba a szilárd étel iránti igényét nem jelzi.
 6. Ideális esetben a szoptatás addig folytatódik, amíg a gyermek kinövi ezt a szükségletét.
 7. Az anya éber és aktív részvétele a gyermekszülésben elősegíti a szoptatás megfelelő indulását.
 8. A szoptatás élményét megszépíti, a gondoskodó szülőpárt pedig élteti a csecsemő apja által nyújtott szeretetteljes támogatás, segítségnyújtás és a vele töltött együttlét. A gyermeknek az apához fűződő meghitt kapcsolata fejlődésének fontos eleme kora csecsemőkortól kezdve.
 9. A megfelelő táplálkozás kiegyensúlyozott étrendet jelent, amelyben az ételek a lehető legtermészetesebb állapotukban szerepelnek.
 10. A csecsemőkortól kezdve a gyermekeknek olyan szerető útmutatásra van szükségük, amely képességeik elfogadását és az érzéseik iránti érzékenységet tükrözi.

 

 1. Az Egyesület tevékenysége
 2. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:
 • telefonos tanácsadásra és baba-mama csoport vezetésre alkalmas La Leche Ligaszoptatási tanácsadókat képez;
 • baba-mama csoportokat szervez és működtet;
 • telefonos szoptatási tanácsadási szolgáltatást nyújt;
 • továbbképzéseket szervez La Leche Liga szoptatási tanácsadók, egészségügyi dolgozók és érdeklődő családok számára;
 • a szoptatást népszerűsítő, a szülői gondoskodást erősítő, a család szerepét támogató rendezvényeket szervez;
 • támogatja a La Leche Liga szoptatási tanácsadók továbbképzését konferenciákon és egyéb találkozókon;
 • önkéntes szoptatási segítőket képez
 • honlapot üzemeltet;
 • információs kiadványokat és könyveket ad ki;
 • csoportjaiban a szoptatással, csecsemőgondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvtárat tart fent.
 1. Az egyesület biztosítja, hogy tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személy is részesülhessen.

 

 1. Az Egyesület formája
 2. Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény), illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint értelmezendő.
 3. A La Leche Liga Magyarország Egyesület céljai és filozófiája azonosak a La Leche League International (a továbbiakban: LLLI) nevű nemzetközi szervezet céljaival és filozófiájával, az Egyesület a LLLI-t szakmai felettesének fogadja el.
 4. Az Egyesület tevékenységének egy részét szoptatós baba-mama csoportokban, ún. „La Leche Liga csoportokban” végzi. A csoportok az Egyesület részét képezik, nem önálló szervezetek.

 1. A La Leche Liga Magyarország a LLLI szervezeti felépítéséből adódóan a La Leche Liga Europe (továbbiakban LLLE) alá tartozik. Az aktuális tagdíjat az LLLE felé a La Leche Liga Magyarország Egyesület fizeti. A La Leche Liga szoptatási tanácsadói által az LLLMo-nak befizetett tagdíj tartalmazza a LLLI, valamint az Egyesület felé fizetendő tagdíjat is, és a mindenkori változások függvényében kerül megállapításra.
 2. La Leche Liga szoptatási tanácsadók

5.1. La Leche Liga szoptatási tanácsadó csak az a személy lehet, akit a La Leche Liga Magyarország vagy más La Leche Liga szervezet a LLLI saját szabályozásának megfelelően akkreditált.

5.2. A La Leche Liga szoptatási tanácsadó a LLLI-nek tagdíjat fizet.

5.3. A La Leche Liga szoptatási tanácsadónak joga van telefonos és személyes szoptatási tanácsadást nyújtani a hozzáforduló családok számára, ill. ún. „La Leche Liga csoportot” vezetni.

5.4. A La Leche Liga szoptatási tanácsadó köteles munkáját a LLLI rendeleteinek megfelelően végezni. A La Leche Liga szoptatási tanácsadónak mindenkor be kell tartania „Az anyatejet helyettesítő anyagok marketingjének nemzetközi kódexét”.

5.5. A La Leche Liga szoptatási tanácsadók munkájukat önkéntesként végzik, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de költségtérítést elfogadhatnak.

5.6. Amennyiben a La Leche Liga szoptatási tanácsadó kötelezettségeinek nem tesz eleget, a LLLI – a saját szabályzatában meghatározottak szerint – akkreditációjától megfoszthatja.

5.7. Az a személy, akit nem akkreditáltak a LLLI szabályainak megfelelően – beleértve az akkreditációs folyamatban résztvevő La Leche Liga szoptatási tanácsadó-jelöltet és az akkreditációjától megfosztott La Leche Liga szoptatási tanácsadót is – nem jogosult a „La Leche Liga szoptatási tanácsadó ” megnevezés használatára. A nem aktív státuszban lévő La Leche Liga szoptatási tanácsadó által vezetett baba-mama csoport nem használhatja a „La Leche Liga csoport” nevet és a LLLI logóját.

5.8. Az Egyesület nevében telefonos vagy személyes szoptatási tanácsadást illetve csoportvezetést kizárólag az Alapszabályban meghatározott rendes tag végezhet.

 1. La Leche Liga szoptatási tanácsadók képzése

6.1. A La Leche Liga szoptatási tanácsadók kiválasztása és képzése a LLLI szabványa szerint történik.

6.2. A La Leche Liga szoptatási tanácsadó-jelölt képzése a megfelelő formanyomtatványok kitöltése, benyújtása és elfogadása, valamint az Egyesület felé a képzési díj befizetése után kezdődik meg.

6.3. A képzés végén a La Leche Liga szoptatási tanácsadó jelöltje az Egyesületnek akkreditációs díjat fizet.

6.4. A képzési és akkreditációs díj aktuális összegéről éves rendes ülésein a közgyűlés dönt.

 

 1. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
 2. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
 3. Az Egyesület – céljai megvalósítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesület a vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, tevékenységét és céljait nem veszélyeztetve végezheti, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag a II. fejezetben megjelölt célok megvalósítására fordíthatja.
 4. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, a beszámoló elkészítésére az Egyesület megfelelő képesítéssel rendelkező könyvelőt alkalmazhat.
 5. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesíti.
 6. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 7. A Vezetőség feladata a működőképesség fenntartása, és fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
 8. Az Egyesület éves beszámolója

7.1. Az Egyesület éves beszámolóját a Vezetőség készíti elő és terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés elé terjesztendő beszámoló tartalmazza:

 1. a mérleget (egyszerűsített mérleget),
 2. az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
 3. kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

7.2. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyásához a közgyűlés egyhangú határozata szükséges.

7.3. Az Egyesület beszámolóját honlapján közzéteszi. Az Egyesület a honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

 

 

VII. Tagság

 1. Az Egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll.
 2. Rendes tag

2.1. Az Egyesület rendes tagja a LLLI szabályaival összhangban akkreditált La Leche Liga szoptatási tanácsadó lehet, aki aktív státuszban van.

2.2. A rendes tag a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik.

 1. Az Egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei

3.1. Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:

 • eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeiknek;
 • betartani a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit
 • az LLLI SoC formanyomtatványt évenként aláírni;
 • a tanácsadási naplót vezetni;
 • az évenkénti továbbképzéseken részt venni;
 • a szervezeti életben részt venni;
 • a vállalt tisztséget a legjobb képességük szerint ellátni,
 • a tagdíjat rendszeresen, annak esedékességéig fizetni, és
 • a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Vezetőséghez bejelenteni.

3.2. Az Egyesület rendes tagjai jogosultak:

 • az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni;
 • véleményt nyilvánítani az Egyesület működésével kapcsolatban;
 • az Egyesület bármely tisztségére tisztségviselőt választani;
 • az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók, amennyiben a törvény által szabályozott feltételeknek megfelelnek;
 • az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit igénybe venni;
 • a közgyűlésen részt venni, szavazati jogukat gyakorolni, felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
 1. A rendes tagsági jogviszony megszűnik:
 • a kilépés írásbeli bejelentésével;
 • a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;
 • az aktív La Leche Liga szoptatási tanácsadói státusz megszűnésével;
 • a tag kizárásával;
 • a tag halálával.
 1. Bármely egyesületi tag a Vezetőségnek címzett írásbeli nyilatkozatával kiléphet az Egyesületből. A tagsági jogviszony a nyilatkozat kézhezvételének napján szűnik meg.

6.1. Az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja, ha a rendes tag a tagdíjat határidőig nem fizeti be, illetve a VII. fejezet 3.1. c) pontja szerint az általa aláírt formanyomtatványt nem nyújtja be, és az erről szóló felszólító levél kézhezvételétől számított 30 napon belül sem pótolja mulasztását.

6.2. A felszólító levél tartalmazza a tagdíj befizetés elmaradására illetve a VII. fejezet 3.1. c) pontja szerinti aláírt formanyomtatvány benyújtására való emlékeztetést, a mulasztás pótlására való felszólítást, valamint azt a figyelmeztetést, hogy a 30 napos határidő elmulasztásának következményeként a rendes tagsági jogviszony felmondásra kerül.

6.3. A felmondásról a Közgyűlés dönt. Az erről szóló határozatnak a tag részére történő megküldéséről a Vezetőség gondoskodik.

7.1. Az Egyesületből kizárható az a rendes vagy pártoló tag, aki valamely jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megszegi, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

7.2. A tag kizárása az Egyesületből a Vezetőség által lefolytatott fegyelmi eljárást követően történhet. A fegyelmi eljárás során a tag tudomására hozzák, hogy mit rónak a terhére, és lehetőséget biztosítanak a védekezésre. A kizárni szándékozott tag védekezését a Vezetőség előtt harminc napon belül jogosult előadni. A fegyelmi eljárás során a Vezetőség figyelembe veszi a vétséget bizonyító és a mentő vagy enyhítő körülményeket egyaránt.

7.3. Az eljárás lezárásakor a Vezetőség által előkészített határozati javaslatról a Közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt, amelyet a jogorvoslatra való lehetőségről való tájékoztatással, valamint a kizárás részletes indoklásával tértivevényes levél útján a taghoz írásban eljuttat.

7.4. A kizárni szándékozott tag a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőn belül az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéken pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

 1. Pártoló tag

8.1. Az Egyesületben pártoló tag lehet minden olyan nagykorú személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, a belépési nyilatkozatot kitölti és az Egyesület részére az általa vállalt vagyoni hozzájárulást teljesíti.

8.2. A pártoló tag az Egyesület rendezvényeiről és az Egyesület honlapján megjelenő újdonságokról értesítést kap, valamint az Egyesület által szervezett továbbképzéseken a részvételi díjból engedményre jogosult.

8.3. A pártoló tag a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.

8.4. A pártoló tagsági jogviszony megszűnik:

 1. a kilépés írásbeli bejelentésével;
 2. a pártoló tag kizárásával;
 3. a pártoló tag halálával.
 4. Tagdíj

9.1. A tagdíj mértékét éves rendes ülésein a közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat a belépéskor, egyébként minden év február 28. napjáig kell megfizetni az Egyesület bankszámlájára történő közvetlen befizetéssel vagy átutalással.

9.2. A rendes tagokra vonatkozó tagdíj mértéke január-június közötti belépés esetén megegyezik az aktuális rendes tagdíj mértékével, július-december közötti időszakban történő belépés esetén összege a rendes tagdíj 50%-a.

9.3. A befizetett tagdíj nem igényelhető vissza.

 

 

VIII. Az Egyesület szervezeti felépítése

 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, ügyintéző szerve a Vezetőség. A szervezet működési és gazdálkodási rendjét, a vezető szerv megválasztását a Civil tv. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével határozza meg.

 

(A) Közgyűlés

 1. Az Egyesület döntéshozó szerve a rendes tagok összességéből álló Közgyűlés. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
 2. A Közgyűlés hatásköre:
 3. megállapítja és módosítja az Egyesület Alapszabályát;
 4. a rendes tagok soraiból megválasztja az Egyesület elnökét és a Vezetőség tagjait, illetve dönt visszahívásukról és díjazásukról;
 5. dönt az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervei éves beszámolójának elfogadásáról;
 6. meghatározza az éves költségvetést;
 7. elfogadja az előző évről készített éves beszámolót;
 8. meghatározza a tagsági díj, valamint a szoptatási tanácsadó-jelöltek képzési és akkreditációs díjának mértékét;
 9. dönt az Egyesület megszűnéséről, egyesüléséről és szétválásáról;
 10. jóváhagyja azon szerződéseket, amelyeket az Egyesület saját tagjával, vagy a Vezetőség valamely tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt;
 11. dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok vagy a Vezetőségi tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről.
 12. A közgyűlést a Vezetőség szükség szerint (rendkívüli közgyűlés), de évente legalább egyszer (éves közgyűlés) köteles meghívó küldésével összehívni.
 13. Az éves közgyűlés összehívása

4.1. A Vezetőség az éves közgyűlésre szóló meghívót köteles a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján az éves közgyűlés kitűzött időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően igazolható módon megküldeni. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

4.2. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének pontos megjelölését, határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó felhívást; továbbá a napirendet és a rendelkezésre álló előterjesztéseket. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

4.3. A közgyűlési meghívó kézhezvételét követő két napon belül a tagok jogosultak a napirend kiegészítését kérni a Vezetőségtől, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Vezetőség köteles az indítvány kézhezvételét követő három napon belül dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Vezetőség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

4.4. Ha a Vezetőség a napirend kiegészítése mellett dönt, köteles a kiegészített napirendi pontokat is tartalmazó meghívót a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján az éves közgyűlés kitűzött időpontját legalább hét nappal megelőzően ismét megküldeni.

4.5. A Vezetőség köteles a napirend kiegészítése iránti kérelem elutasításáról szóló határozatát a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján az éves közgyűlés kitűzött időpontját legalább hét nappal megelőzően megküldeni.

 1. A rendkívüli közgyűlés összehívása

5.1. A Vezetőség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, ha

 1. a rendes tagok legalább egyharmada azt írásban, az ok megjelölésével kéri;
 2. a Vezetőség indokoltnak tartja;
 3. bíróság elrendeli;
 4. bármely vezetőségi tag megbízása megszűnik;
 5. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 6. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 7. az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

5.2. Az Alapszabály 5.1. e)-g) pontja alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

5.3. A Vezetőség a rendkívüli közgyűlésre szóló meghívót köteles a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján a rendkívüli közgyűlés kitűzött időpontját legalább hét nappal megelőzően megküldeni.

5.4. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a rendkívüli ülés idejének és helyszínének pontos megjelölését, határozatképtelenség esetére a megismételt rendkívüli közgyűlés időpontját (amit az eredeti időpontot követő három, legfeljebb tizenöt napra kell kitűzni), helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó felhívást továbbá a napirendet és a rendelkezésre álló előterjesztéseket. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

5.5. A rendkívüli közgyűlési meghívó kézhezvételét követő két napon belül a tagok jogosultak a napirend kiegészítését kérni a Vezetőségtől, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Vezetőség köteles az indítvány kézhezvételét követő két napon belül dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Vezetőség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

5.6. Ha a Vezetőség a napirend kiegészítése mellett dönt, köteles a kiegészített napirendi pontokat is tartalmazó meghívót a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján a rendkívüli közgyűlés kitűzött időpontját legalább három nappal megelőzően ismét megküldeni.

5.7. A Vezetőség köteles a napirend kiegészítése iránti kérelem elutasításáról szóló határozatát a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján a rendkívüli közgyűlés kitűzött időpontját legalább három nappal megelőzően megküldeni.

 1. Ismételt közgyűlés

6.1.Amennyiben a közgyűlés megnyitásakor nem határozatképes, a meghívóban rögzítettek szerint ismételt közgyűlést kell tartani.

6.2. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

7.1. A közgyűlés ülése nem nyilvános.

7.2. A rendes tagot meghatalmazással igazolt meghatalmazottja jogosult a közgyűlésen teljes jogkörrel képviselni.

7.3 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához.

7.4. A közgyűlés üléseit az Egyesület elnöke vezeti. Az elnök távollétében az alelnökök egyike elnököl. Az elnök és az alelnökök távollétében a közgyűlés ideiglenes levezető elnököt választ.

 1. Határozatképesség

8.1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint felét képviselő szavazásra jogosult jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8.2. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

8.3.  A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és egy jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős  szavazatszámláló bizottságot.

 1. Határozathozatal

9.1. A közgyűlés határozatait – a jelen alapszabályban megjelölt kivételekkel – egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. A szavazatok számlálását a közgyűlés által választott szavazatszámlálók végzik.

9.2. A közgyűlés az alapszabály módosításáról, az egyesülésről és a szétválásról háromnegyedes szótöbbségével dönt.

9.3. A közgyűlés a Vezetőség tagjainak és az Egyesület elnökének megválasztásáról és visszahívásáról a jelen lévő tagok kétharmados szótöbbségével hozott határozatával dönt.

9.4. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9.5. A közgyűlés dönthet arról, hogy valamely kérdésben titkos szavazással határoz. A közgyűlés határozatai az Egyesület tagjaira és szerveire kötelező érvényűek.

9.6. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

9.7. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.

9.8. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 1. Jegyzőkönyvvezetés, jelenléti ív

10.1. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés tagjai közül megválasztott személy vezeti. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

 1. az egyesület nevét és székhelyét,
 2. a közgyűlés időpontját és helyét,
 3. a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét,
 4. a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
 5. a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
 6. a közgyűlés ülésein elhangzottak lényegét,

a közgyűlési ülésen szavazásra bocsátott előterjesztéseket,

az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányának feltüntetésével,

 1. a közgyűlés határozatait szó szerint (határozat tartalma és hatálya).

10.2. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint képviselője nevét és lakóhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

10.3. A közgyűlés tagjai közül jegyzőkönyv hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezetője, valamint a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá.

10.4. A közgyűlési ülések jegyzőkönyveit, valamint a jelenléti ívet a Vezetőség egyik tagjának kell megőriznie és nyilvántartania oly módon, hogy a közgyűlés által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A közgyűlési határozatokat az érintettek és a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legfeljebb hét nappal a közgyűlés időpontját követően.

 

 

(B) A Vezetőség

 1. Az Egyesület ügyvezetését az öt tagból álló Vezetőség látja el, amelynek tagjai az elnök, a két alelnök, és két vezetőségi tag. A Vezetőség tagja kizárólag rendes tag lehet, aki megfelel a törvényben előírt feltételeknek. A Vezetőség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. A Vezetőség tagjai kötelesek a jogszabályban meghatározott titoktartási és felvilágosítási kötelezettségüknek eleget tenni.

2.1. A Vezetőség tagjait a közgyűlés választja meg 2/3-os többséggel. A Vezetőség tagjai megbízatásukat 3 évre kapják. A Vezetőség tagjai újraválaszthatók.

2.2. A vezetőségi megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.

 1. A Vezetőségi tag megbízatása megszűnik, ha:
 2. mandátuma lejárt, és a közgyűlés nem választja újra;
 3. tisztségéről írásban lemond;
 4. a közgyűlés tisztségéből visszahívja;
 5. a Vezetőségi tag halálával;
 6. a Vezetőségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 7. a Vezetőségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 8. Bármely vezetőségi tag az elnöknek címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat tisztségéről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy azt a Vezetőség elfogadja. Az elnök lemondását a Vezetőségnek nyújthatja be.
 9. Visszahívás

5.1. A közgyűlés a Vezetőség tagját akkor hívja vissza, ha

 1. kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi;
 2. az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít;
 3. a közügyek gyakorlásától bírósági határozattal eltiltják.

5.2. A vezetőségi tag visszahívása fegyelmi eljárás lefolytatását követően történik. A fegyelmi eljárást rendkívüli közgyűlés előtt kell lefolytatni. A vádpontokról az érintettet a közgyűlés időpontja előtt legalább tizenöt nappal írásban értesíteni kell.

5.3. A fegyelmi eljárás vezetésére a közgyűlés saját soraiból nyílt szavazással szótöbbséggel levezető elnököt választ. A fegyelmi eljárás során a vezetőségi tag tudomására hozzák, hogy mit rónak a terhére, és lehetőséget biztosítanak a védekezésre. A fegyelmi eljárás során a közgyűlésnek figyelembe kell vennie a vétséget bizonyító és a mentő vagy enyhítő körülményeket egyaránt. A visszahívásról a közgyűlés a jelen lévő tagok 2/3-os szótöbbségével dönt. Az eljárás lezárásakor a közgyűlés határozatot hoz, amelyet tértivevényes levél útján az érintett vezetőségi taghoz írásban eljuttat.

5.4. A határozattal szemben az érintett a döntésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő, amely lehetőségről a határozattal együtt tájékoztatást kap.

 1. A lemondott vagy visszahívott vezetőségi tag helyére a közgyűlés új vezetőségi tagot választ.

 

 1. Kizáró szabályok

7.1. Nem lehet az Egyesület Vezetőségének tagja az,

 1. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 2. aki az egyesület tevékenységét érintő foglalkozástól való jogerős eltiltás hatálya alatt áll;
 3. aki a vezető tisztségviselői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt áll.
 4. A Vezetőség működése

8.1. A Vezetőség feladatkörébe tartozik

 1. az Egyesület napi ügyeinek vitele, a Vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 7. a Vezetőség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 9. a tagság nyilvántartása;
 10. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 11. az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 12. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 13. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

8.2. A Vezetőség szükség szerint – de legalább évente két alkalommal – megbeszélést (a továbbiakban: ülés) folytat. A megbeszélés történhet személyesen, vagy elektronikus úton is lefolytatható, ha a Vezetőség tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható és dokumentálható.

8.3. A Vezetőség üléseit az Egyesület elnöke, alelnöke vagy a Vezetőség bármely két tagja hívhatja össze, az általuk meghatározott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét tartalmazó meghívót a Vezetőségi tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legalább hét nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően. A Vezetőség ülésének összehívásakor a napirendi pontokat meg kell jelölni, azonban bármely tag kérésére az ülésen új napirendi pont is felvehető.

8.4. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. A határozatképes Vezetőség gyakorolhatja a Vezetőség minden jogkörét. A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Azon írásbeli határozat, amelyet valamennyi, az adott kérdésben szavazni jogosult vezetőségi tag aláírt, ugyanolyan érvénnyel bír, mintha ezen határozatot a Vezetőség ülésén fogadták volna el.

9.1. A Vezetőség ülései nem nyilvánosak.

9.2. A Vezetőség üléseit az Egyesület elnöke vezeti. Az elnök távollétében az alelnökök egyike elnököl. Az elnök és az alelnökök távollétében a Vezetőség ideiglenes levezető elnököt választ.

 1. Jegyzőkönyvvezetés

10.1. A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a Vezetőség tagjai közül erre kijelölt személy vezeti. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

 1. a vezetőségi ülés időpontját és helyét,
 2. a vezetőségi ülésen elhangzottak lényegét,
 3. a szavazásra bocsátott előterjesztéseket,
 4. az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányának(ha lehetséges, személyének) feltüntetésével,
 5. a vezetőségi ülés határozatait szó szerint, pontosan megjelölve a határozat tartalmát, időpontját és hatályát.

10.2.  

10.3. A vezetőségi ülések jegyzőkönyveit a Vezetőség erre kijelölt tagjának kell megőriznie és nyilvántartania oly módon, hogy a Vezetőség által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A vezetőségi határozatokat a vezetőség tagjai részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legfeljebb hét nappal az ülés időpontját követően.

10.4. A jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó szabályokat az elektronikus úton lefolytatott vezetőségi ülés esetén is alkalmazni kell.

 1. Elektronikus úton lefolytatott vezetőségi ülés

11.1. Az elektronikus úton lefolytatandó vezetőségi ülésre szóló meghívót – amelynek tartalmaznia kell az ülés időpontját és az ülés lefolytatására szolgáló elektronikus elérhetőséget, valamint a napirendi pontokat – legalább három nappal az ülés előtt az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ha bármely vezetőségi tag az elektronikus úton lefolytatott ülés helyett a vezetőségi ülés megtartását kívánja, az elnök köteles a vezetőségi ülést összehívni.

11.2. A vezetőségi ülés elektronikus úton történő lebonyolítására az Egyesület honlapján erre a célra létrehozott fórumon kerül sor.

11.3. A vezetőségi tagok a vezetőségi ülés megtartására szolgáló fórumra a kizárólag a részükre rendelkezésre bocsátott felhasználónév és jelszó megadásával léphetnek be. A kizárólag, személyesen az egyes vezetőségi tagok rendelkezésére bocsátott felhasználónév és jelszó kombináció igazolja az elektronikus ülésre bejelentkező vezetőségi tag személyazonosságát.

11.4. A bejelentkezéseket követően az ülés levezető elnöke megállapítja a jelenlévők számát és ellenőrzi, hogy az ülés határozatképes-e. A határozatképesség megállapítását követően kerül sor a meghívóban közölt – és az elektronikus ülés lefolytatásának elérhetőségén közzétett – napirendi pontok tárgyalására. A bejelentkezett vezetőségi tagok a vezetőségi ülésen az elektronikus út által lehetővé tett módon szólalhatnak fel és szavazhatnak az egyes határozati javaslatokról. A határozati javaslatokról tartott egyes szavazások végeredményét és a határozati javaslat elfogadását vagy elvetését az ülés levezető elnöke az adott szavazás végén az elektronikus úton tartott vezetőségi ülés megtartására szolgáló fórumon rendre közzéteszi.

11.5. A napirendi pontok megtárgyalását követően az elektronikus úton lefolytatott vezetőségi ülést a levezető elnök berekeszti, és ezt az elektronikus ülés lefolytatására szolgáló fórumon egyértelműen közzéteszi.

11.6. Az ülés berekesztését követő öt munkanapon belül a vezetőségi ülésen hozott határozatokat, valamint az ülés jegyzőkönyvét az elektronikus vezetőségi ülés lefolytatására szolgáló fórumon közzé kell tenni.

 1. Valamennyi vezetőségi tag köteles a vezetőségi üléseknek, illetve azon bizottságok üléseinek, amelyeknek tagja, legalább hatvan százalékán részt venni.

13.1. A vezetőségi tag kötelessége a Vezetőség előtt feltárni az esetleg felmerülő érdekellentéteket. Ha vezetőségi tagot érintő, érdekellentét lehetőségét magában foglaló ügy kerül a vezetőség elé döntéshozatalra, az érintett Vezetőségi tag nem szavazhat.

13.2. A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt, azaz nem szavazhat  az a személy,

 1. akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít,
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

14.1. Az Egyesület elnöke

 • irányítja a Vezetőség munkáját;
 • vezeti a Vezetőség üléseit;
 • vezeti a közgyűlés üléseit;
 • beszámol a közgyűlésnek a Vezetőség és az Egyesület előző évi munkájáról, valamint – a könyvelő jelentése alapján – az Egyesület előző évi gazdálkodásáról;
 • irányítja és ellenőrzi a közgyűlés és a Vezetőség által hozott határozatok végrehajtását;
 • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 • intézkedik és dönt a Vezetőség ülései közötti időszakban a Vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
 • kapcsolatot tart más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 • képviseli az Egyesületet.

14.2. Az elnököt távollétében az alelnökök vagy az alelnökök egyike helyettesítik. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

14.3. Az Egyesület képviseletére az Egyesület elnöke önállóan jogosult. Akadályoztatása esetén – meghatalmazása alapján – az alelnökök egyike önállóan helyettesítheti a képviseleti jog gyakorlásában.

14.4. Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület elnöke önállóan és az alelnökök önállóan jogosultak rendelkezni.

14.5. Az Egyesület nevében az Egyesülettel munkaviszonyban álló munkavállalókkal szemben a munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja.

 

(C) Munkacsoportok

 1. A LLLI szervezeti felépítésével összhangban az egyes speciális feladatok ellátására munkacsoportok működnek az Egyesületen belül. Az egyes munkacsoportok az adott feladatra speciálisan kiképzett La Leche Liga szoptatási tanácsadók, mint tisztségviselők dolgoznak.
 2. Az egyes munkacsoportok feladatait a LLLI határozza meg, működési feltételeiket az Egyesület biztosítja.

 

 1. Adminisztratív feladatok
 2. Az Egyesület adminisztratív feladatait az erre kijelölt egyik vezetőségi tag látja el. Az adminisztrációt ellátó vezetőségi tag feladatai
  1. az Egyesület tagjainak nyilvántartása;
  2. a tagdíjbefizetések nyilvántartása;
  3. levelezések, kommunikáció az Egyesület tagjaival;
  4. a közgyűléseken és a vezetőségi üléseken a jegyzőkönyv vezetése;
  5. a közgyűlések és a vezetőségi ülések meghívóinak megküldése az érintett tagok részére;
  6. a közgyűlésekről és a vezetőségi ülésekről készített jegyzőkönyvek, valamint a közgyűléseken és a vezetőségi üléseken hozott határozatok megőrzése, nyilvántartása és az érintettek részére történő megküldése a következő szabályok szerint:
   1. a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közgyűlés és a Vezetőség döntéseinek tartalma, meghozatalának időpontja és hatálya megállapítható legyen;
   2. tartalmaznia kell a nyilvántartásnak a döntés ellen szavazók és a döntést támogatók számarányát, illetve – ha lehetséges – személyét;
   3. a közgyűlés és a Vezetőség döntéseit az érintettekkel hét napon belül kell írásban közölni.
  7. az Egyesület dokumentumainak nyilvántartása, az egyesületi irattár és archívum áttekinthető rendszerezése; és a betekintés lehetővé tétele előzetes egyeztetés alapján az Egyesület tagjai számára;
  8. az éves beszámolónak az Egyesület saját internetes honlapján történő közzététele;
  9. kapcsolattartás az Egyesület által megbízott személyekkel (pl. könyvelővel);
  10. minden olyan feladat, amivel a Vezetőség ezt a vezetőségi tagot megbízza.
  11. Az adminisztratív feladatairól lemondott vagy azoktól megfosztott vezetőségi tag az Egyesület iratait köteles maradéktalanul átadni az Egyesület elnökének. Új adminisztratív feladatokkal megbízott vezetőségi tag kinevezéséig e feladatokat az Egyesület elnöke látja el.

 

 1. Az Egyesület megszűnése
 2. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
 1. határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 2. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 3. a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 4. az arra jogosult szerv megszünteti;
 5. az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
 6. az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

 1. Ha az Egyesület tagjai döntenek az Egyesület megszüntetéséről, azt a vagyonrészt, amely a szabályszerűen felmerült összes adóssága és költségei kiegyenlítése után fennmarad, a LLLI küldetésével egybevágó, jótékony célra közhasznú szervezetnek kell adományozni a Közgyűlés által meghatározott módon. Minden tag adóssága az esedékes és meg nem fizetett tagsági díj összegéig terjed.

 

 1. Közzététel, iratbetekintés
 2. Az Egyesület alapszabályát, működésével kapcsolatos iratait, éves beszámolóit, továbbá az adminisztratív feladatokat ellátó vezetőségi tag elérhetőségét saját internetes honlapján közzéteszi. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az adminisztratív feladatokat ellátó vezetőségi taggal való előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet.
 3. Az Egyesület részére támogatást nyújtó bármely szerv, szervezet illetve személy betekinthet azon iratokba, melyekből megállapítható, hogy az általa adott támogatást az Egyesület mire fordította.
 4. Az Egyesület működéséről és szolgáltatásai igénybevételének lehetőségéről a honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

 

XII. Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak, valamint a társadalmi szervezetekre vonatkozó, mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadók.

 

 

Az Egyesület Alapszabályának ezt a módosított változatát a 2021. június 20. napján tartott közgyűlés fogadta el.